Share |

An Satuyang Talingkas na Pagboto

Surat Pastoral kan satong ginagalangan na Arzobispo kan Caceres, Leonardo Z. Legaspi, O.P., D.D. manonongod sa tamang pagboto kan mga Catoliko. Babasahon sa gabos na misa sa maabot na Domingo, May 9, 2010.

Namomotan kong mga tugang sa pagtubod:

Saaga na ang eleksyon. Boot kong ipadagos an pag-gampan ko kan sakuyang katongdan bilang saindong Arzobispo, bilang sarong Pastor, sa pag-pagiromdom saindo.