Share |

Maogmang Lugar

Sinasabat an mga aldaw sa syudad, kan mga nagtiripon-tipon

na mga langaw sa mga ati na nagpakuriyat sa mga kripot na tinampo.

Nagbarasay-basay sindang mga langaw sa nasulong merkado-

Nag-oorolay kan mga bagong kalansay na nakutkot

sa natad kan simbahan; kun siisay an bagong sambay

kan mga dayong paratinda sa Plaza ni Rizal;

kun nabisto na si hawak na daing tabay na nag-aanod-anod

sa salog na iyong pinakadakulang kali, karigosan kan gabos na ati-

Mantang nagkakape-kape an pamusong alkalde asin nagbabasa

kan saiyang paboritong dyaryong parati niyang may pandok,

na kan minsan tugpaan nin dakulang langaw, nabaldi siya

asin nirapado niya ini, hiningowang tigbakon an pesteng dayo.

Alagad nakabuhi an marigmat na insekto, kaya pigbukod ini

kan pamayo paluwas sa saiyang harong sagkod na makaabot

sinda sa istasyon kan radyo, kun sain an langaw nagtugdon

sa mikropono asin nagpuon na maghangaw, magtuyaw,

magbutog, magpabaw-abaw, kan mga kadunongan

sigun sa isip kan mga langaw.

 

May diit na supog na namatian an pamayo kan syudad

ta dai siya nakabulos nin tanos, dai siya nakaandam

kan saiyang itataram na platika. Napanlingaw naman siya

kan saiyang kaangotan sa langaw na nakakua na kan saiyang

teritoryo. Naogma an alkalde kan nagpuon siyang kumustahon,

kan langaw na nakatugdon sa mikropono, hinapot siya kaini

kan saiyang pigkaabahalan, kan plano niya sa sunod na eleksyon,

kan pagkaminootan ninda kan saiyang saro-sarong agom.

Asin sa huri, inomaw-omaw na kan langaw an alkalde

kun gurano kaini  pinaogma an mga langaw sa syudad

ta pinabuksan kaini an mga nitso,  pinailawan an dalan

nin mahahamis na kolor mantang sa irarom yaon an lam'awan

kun sain nagsasayaw-sayaw an binuburat na syudad.

Nagtaong suhestyon an dakulang langaw kun pano maggibo

nin bukid na basura, istaran para sa mga pobreng langaw.

Asin uminuyon man an pamayo, na nagsabi, na haloy niya

na ining plano, ta nasa puso niya an gabos na langaw sa kinaban.

Haros magkahiribi na an duwa sa saindang pigtararam.

Orog na ta igwa pang mga nag-arapod sa istasyon, patotoo-

kan karahayan asin mga naginibohan kan pamayo.

Sa kinatapusan kan orolay, nagluluwas na gari haloy

nang magkatuod an alkalde buda an langaw, gari magpadi.

 

Pagkatapos kan programa, sabay sindang nagluwas sa istasyon,

Inagyat kan pamayo na magduman muna sa harong niya

an langaw na tinagamahan niya nin managom na kape.

Dai nakahabo an insekto ta siisay man an makakasayuma sa alkade.

Burulakog, nakaturuhok an dakulang mata kan langaw

sa pamayong nakatukaw sa trono. Orog na pigbahog-bahog

pa an langaw nin dakul na usipon kan nangyayari sa balyong partido,

kan mga tuyaw niya sa saiyang mga parabalubaging kritiko.

Sa buot kan langaw, naghahangaw naman an alkalde

ta yaon na ini sa saiyang teritoryo. Pigdangog ini

gabos kan matinios na langaw, mantang pigmamakis-makis

kun arin an saiyang panghingagdanon na kakanon, kun ano

an enot niyang riripahan, sain enot na matugdon-

sa nagluluwas na tubol na udo o sa bilog na lawas

kan pamayo na namamarong-mas mabata pa sa Balatas.